علوم انسانی

نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۱۳۵ مورد.
رتبهعنوان انجمننام رئیس هیت مدیره انجمنتاریخ اخذ مجوز
Aاقتصاد انرژی ایراندکتر محمدحسین مهدوی عادلی1370/9/20
Aجامعه‌ شناسی ایراندکتر سید حسین سراج زاده1371/11/15
ایرانی حقوق جزادکتر نسرین مهرا1372/4/21
جرم شناسی ایراندکتر جعفر کوشا1372/4/21
ایرانی تعلیم و تربیتدکتر علی ذکاوتی قراگزلو1372/8/12
جغرافیایی ایراندکتر حسن کامران1373/5/25
ایرانی مطالعات و تحقیقات جامعه اطلاعاتیدکتر یونس شکرخواه1373/8/25
Aروانشناسی ایراندکتر رضا زمانی1373/9/2
Aعلوم مدیریت ایراندکتر سید حمید خداد حسینی1375/7/21
Aحسابداری ایراندکتر ناصر پرتوی1375/8/20