علوم انسانی

نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۱۳۵ مورد.
رتبهعنوان انجمننام رئیس هیت مدیره انجمنتاریخ اخذ مجوز
آئین دادرسی مدنی ایراندکتر عباس کریمی1389/4/16
Aآموزش توسعه و منابع انسانیدکتر اباصلت خراسانی1390/7/20
Bآموزش عالی ایراندکتر ابراهیم صالحی عمران1381/8/8
‍Cآموزش و پرورش تطبیقی ایراندکتر عباس معدن دار آرانی1393/5/20
Dآموزش زبان و ادبیات انگلیسی ایراندکتر علیرضا جلیلی فر1382/4/25
Bآینده نگری ایراندکتر سعید خزایی1387/5/21
Bاخلاق زیستی ایراندکتر سید مصطفی محقق داماد1390/5/18
تازه تاسیساخلاق کاربردیدکتر احد فرامرزقراملکی1397/8/6
ادبیات تطبیقی ایراندکتر بهمن نامور مطلق1389/4/16
ادبیات داستانی ایراندکتر شهلا خلیل اللهی1389/2/2