علوم انسانی

نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۱۳۵ مورد.
رتبهعنوان انجمننام رئیس هیت مدیره انجمنتاریخ اخذ مجوز
ادبیات تطبیقی ایراندکتر بهمن نامور مطلق1389/4/16
ادبیات داستانی ایراندکتر شهلا خلیل اللهی1389/2/2
اقتصاد اسلامی ایراندکتر میثم موسایی1381/12/7
انقلاب اسلامی ایراندکتر ابراهیم کلانتری1387/3/22
ایران شناسیدکتر محمود جعفری دهقی1396/5/11
ایرانی تعلیم و تربیتدکتر علی ذکاوتی قراگزلو1372/8/12
ایرانی حقوق بشردکتر محمود عباسی1395/5/27
ایرانی حقوق جزادکتر نسرین مهرا1372/4/21
ایرانی روانشناسیدکتر جواد اژه ای1376/11/6
ایرانی زبان و ادبیات روسیدکتر جان اله کریمی مطهر1391/5/25