علوم انسانی

نمایش ۸۱ تا ۹۰ مورد از کل ۱۳۵ مورد.
رتبهعنوان انجمننام رئیس هیت مدیره انجمنتاریخ اخذ مجوز
‍Cزبان شناسی ایراندکتر شهین نعمت زاده1382/1/8
Bزبان و ادبیات فارسی ایراندکتر غلامحسین غلامحسین‌زاده1377/5/19
‍Cزبان و ادبیات فرانسه ایرانناهید شاهوردیانی1383/10/13
Bژئوپلیتیک ایراندکتر سید یحیی صفوی همامی1381/2/11
‍Cعرفان اسلامی ایرانخانم دکتر فاطمه طباطبایی1383/12/12
علوم اداری ایرانسید فرامرز توابع قوامی1390/10/13
علوم راهبردی ایراندکتر نیک بخش حبیبی1396/06/27
Aعلوم سیاسی ایراندکتر کیومرث اشتریان1382/6/26
Dعلوم قرآن و حدیث ایراندکتر عباس همامی1383/3/20
علوم قضاییدکتر حسین اعظمی چهاربرج1392/3/13