علوم انسانی

نمایش ۷۱ تا ۸۰ مورد از کل ۱۳۵ مورد.
رتبهعنوان انجمننام رئیس هیت مدیره انجمنتاریخ اخذ مجوز
دین پژوهیدکتر فاطمه توفیقی (نماینده هیات موسس)1397/12/5
‍Cرفتار حرکتی و روانشناسی ورزشی ایراندکتر مهدی نمازی زاده1393/11/29
Dروانشناسی اجتماعی ایراندکتر مجید صفاری‌نیا1382/3/5
Aروانشناسی ایراندکتر رضا زمانی1373/9/2
Bروانشناسی بالینی کودک و نوجوان ایراندکتر محمدعلی مظاهری‌تهرانی1383/12/12
Aروانشناسی تربیتی ایراندکتر فریبرز درتاج1392/5/23
Dروانشناسی خانواده ایراندکتر رضا خجسته مهر1390/10/13
Dروانشناسی سلامت ایراندکتر احمد علیپور1389/2/2
Dروانشناسی صنعتی و سازمانیدکتر حسین شکرکن1394/9/4
Fروانشناسی علوم انتظامیدکتر حسن احدی1395/1/25