علوم انسانی

نمایش ۶۱ تا ۷۰ مورد از کل ۱۳۵ مورد.
رتبهعنوان انجمننام رئیس هیت مدیره انجمنتاریخ اخذ مجوز
حقوق اساسی ایراندکتر علی اکبر گرجی ازندریانی1393/11/1
Dحقوق اقتصادی ایراندکتر عباس قاسمی حامد1394/10/16
حقوق بشر اسلامیدکتر احمدرضا خزائی1394/10/16
تازه تاسیسحقوق بین الملل کیفری ایراندکتر محمدعلی اردبیلی1397/7/1
Bحقوق پزشکی ایراندکتر محمود عباسی1388/4/10
حقوق کودک ایراندکتر قاسم محمدی1397/08/06
حقوق مالکیت فکری ایراندکتر سید حسین صفایی1387/3/22
حقوق ورزشی ایراندکتر نادر شکری1390/12/8
Dحکمت و فلسفه ایراندکتر غلامرضا اعوانی1376/3/4
دیپلماسی ایراندکتر محمدحسن شیخ الاسلامی1397/10/2