علوم انسانی

نمایش ۵۱ تا ۶۰ مورد از کل ۱۳۵ مورد.
رتبهعنوان انجمننام رئیس هیت مدیره انجمنتاریخ اخذ مجوز
Bجامعه شناسی سیاسی ایراندکتر محمدباقر خرمشاد1389/3/13
جرم شناسی ایراندکتر جعفر کوشا1372/4/21
Bجغرافیا و برنامه ریزی روستاییدکتر حسن افراخته1392/5/23
Fجغرافیا و برنامه ریزی شهریدکتر ابوالفضل مشکینی1390/7/20
‍Cجغرافیا و برنامه ریزی مناطق مرزیدکتر عیسی ابراهیم زاده1393/5/20
جغرافیایی ایراندکتر حسن کامران1373/5/25
Aحسابداری ایراندکتر ناصر پرتوی1375/8/20
Aحسابداری مدیریت ایراندکتر فریدون رهنمای رودپشتی1390/10/13
Aحسابرسی ایرانهوشنگ خستویی1390/5/18
حقوق اداری ایراندکتر محمد جلالی1397/5/27