علوم انسانی

نمایش ۴۱ تا ۵۰ مورد از کل ۱۳۵ مورد.
رتبهعنوان انجمننام رئیس هیت مدیره انجمنتاریخ اخذ مجوز
برنامه ریزی روابط فرهنگی و اجتماعیآقای دکترامیرمحمدحاجی یوسفی1397/10/2
Dپژوهشهای انتظامی ایراندکتر علیرضا جزینی1391/9/8
‍Cپژوهشهای آموزشی ایراندکتر علی دلاور1378/8/10
پول و بانک ایراندکتر علی دیواندری1394/8/6
تحول علوم انسانیدکتر علی شریعتمداری1388/3/13
تربیت بدنی وعلوم ورزشی ایراندکتر رضا قراخانلو1378/12/25
Bترویج زبان و ادب فارسی ایراندکتر سید علی اصغر میرباقری فرد1383/8/30
Bتعاون ایراندکتر علیقلی حیدری1389/9/22
Aجامعه‌ شناسی ایراندکتر سید حسین سراج زاده1371/11/15
Dجامعه ‌شناسی آموزش و پرورش ایراندکتر بیژن زارع1381/10/4