علوم انسانی

نمایش ۳۱ تا ۴۰ مورد از کل ۱۳۵ مورد.
رتبهعنوان انجمننام رئیس هیت مدیره انجمنتاریخ اخذ مجوز
ایرانی مطالعات و تحقیقات جامعه اطلاعاتیدکتر یونس شکرخواه1373/8/25
Aآموزش توسعه و منابع انسانیدکتر اباصلت خراسانی1390/7/20
Dآموزش زبان و ادبیات انگلیسی ایراندکتر علیرضا جلیلی فر1382/4/25
Bآموزش عالی ایراندکتر ابراهیم صالحی عمران1381/8/8
‍Cآموزش و پرورش تطبیقی ایراندکتر عباس معدن دار آرانی1393/5/20
Bآینده نگری ایراندکتر سعید خزایی1387/5/21
آئین دادرسی مدنی ایراندکتر عباس کریمی1389/4/16
Bبازاریابی ایراندکتر حسین وظیفه دوست1386/8/20
Dبازرگانی ایراندکتر امیر پوریا نسب1383/1/30
‍Cباستان شناسی ایراندکتر سید مهدی موسوی1390/2/14