علوم انسانی

نمایش ۲۱ تا ۳۰ مورد از کل ۱۳۵ مورد.
رتبهعنوان انجمننام رئیس هیت مدیره انجمنتاریخ اخذ مجوز
ایرانی حقوق جزادکتر نسرین مهرا1372/4/21
‍Cایرانی روابط بین المللدکتر ضیاء الدین صبوری1386/9/11
ایرانی روانشناسیدکتر جواد اژه ای1376/11/6
ایرانی زبان و ادبیات روسیدکتر جان اله کریمی مطهر1391/5/25
ایرانی زبان و ادبیات عربیدکتر علی اصغر قهرمانی مقبل1382/3/21
ایرانی ژئومورفولوژیدکتر مجتبی یمانی1388/4/10
Bایرانی مطالعات جهاندکتر سعیدرضا عاملی رنانی1390/2/14
ایرانی مطالعات جهان اسلامدکتر محمدرضا حاتمی1390/12/8
Aایرانی مطالعات فرهنگی و ارتباطاتدکتر هادی خانیکی1383/7/25
ایرانی مطالعات منطقه ایدکتر الهه کولایی1391/11/18