علوم انسانی

نمایش ۱۱ تا ۲۰ مورد از کل ۱۳۵ مورد.
رتبهعنوان انجمننام رئیس هیت مدیره انجمنتاریخ اخذ مجوز
Aاقتصاد شهری ایراندکتر حسین محمد پورزرندی1389/12/23
Bانسان شناسی ایراندکتر مهرداد عربستانی1379/5/24
انقلاب اسلامی ایراندکتر ابراهیم کلانتری1387/3/22
ایران شناسیدکتر محمود جعفری دهقی1396/5/11
‍Cایرانی اخلاق در علوم و فناوریدکتر مصطفی معین1383/8/30
Aایرانی تاریخدکتر ذکرالله محمدی1386/8/6
Bایرانی تاریخ اسلامدکتر سید احمد خضری1388/4/23
Dایرانی تاریخ فلسفهحجه الاسلام و المسلمین سید محمد خامنه ای1386/8/6
ایرانی تعلیم و تربیتدکتر علی ذکاوتی قراگزلو1372/8/12
ایرانی حقوق بشردکتر محمود عباسی1395/5/27