علوم انسانی

نمایش ۱۳۱ تا ۱۳۵ مورد از کل ۱۳۵ مورد.
رتبهعنوان انجمننام رئیس هیت مدیره انجمنتاریخ اخذ مجوز
منطق ایراندکتر اسدالله فلاحی1388/12/1
Fموزه حفاظت و مرمت آثار تاریخیدکتر سعید خودداری نائینی1392/3/13
‍Cنقد ادب عربی ایراندکتر محمدعلی آذرشب1390/12/8
Bنقد ادبی ایراندکتر ابراهیم خدایار1388/4/10
ویراستاریدکتر سید محسن حسینی (نماینده هیات موسس)1397/12/5