علوم انسانی

نمایش ۹۱ تا ۱۰۰ مورد از کل ۱۳۵ مورد.
رتبهعنوان انجمننام رئیس هیت مدیره انجمنتاریخ اخذ مجوز
Aعلوم مدیریت ایراندکتر سید حمید خداد حسینی1375/7/21
Dفقه و حقوق خانواده ایرانقدسیه سرخه ای1389/4/16
Bفقه و حقوق شهروندی ایراندکتر علی اکبر آل بویه1395/2/26
Bفلسفه تعلیم و تربیت ایراندکتر بختیار شعبانی ورکی1387/2/25
‍Cفلسفه دین ایراندکتر حمیدرضا آیت اللهی1388/12/1
Dفلسفه ملاصدراآیت الله سید محمد خامنه ای1390/10/13
‍Cفلسفه میان فرهنگی ایراندکتر علی اصغر مصلح1393/6/31
تازه تاسیسفیزیولوژی ورزشیدکتر افسانه شمشکی ( نماینده هیات موسس)98/02/30
‍Cقرآن و تحول علومدکتر حسین تاج آبادی1391/5/25
تازه تاسیسقرآن و عهدیندکتر علی محمدی آشنانی ایران (نماینده هیات موسس)98/06/03