علوم انسانی

نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۱۲۵ مورد.
رديفنام انجمن علميرئيس هیئت مدیره
1آموزش عالی ایراندکتر ابراهیم صالحی عمران
2آموزش زبان و ادبیات انگلیسی ایراندکتر علیرضا جلیلی فر
3آموزش و پرورش تطبیقی ایراندکتر عباس معدن دار آرانی
4آموزش و توسعه منابع انسانیدکتر اباصلت خراسانی
5آینده نگری ایراندکتر عبدالرحیم گواهی
6آئین دادرسی مدنی ایراندکتر مهاجر
7اخلاق زیستی اسلامی ایراندکتر سید مصطفی محقق داماد
8ادبیات تطبیقی ایراندکتر بهمن نامور مطلق
9ادبیات داستانی ایراندکتر شهلا خلیل اللهی
10اسلام و پیشرفت ایرانحجت الاسلام و المسلمین دکتر حسن علی اکبری